Minerali imajo v prehrani ljudi pomembno vlogo, pri čemer prispevek zelenjave ni zanemarljiv. Na mineralno založenost rastlin pomembno vplivajo okoljski dejavniki (predvsem lastnosti tal, gnojenje in vremenski pogoji) ter procesi v rastlinah samih (predvsem razlike v načinu črpanja mineralov iz tal in kopičenju mineralov v rastlinska tkiva). Poznavanje mineralne sestave rdečega zelja v povezavi s tipom tal in gnojenjem je z raziskovalnega vidika zanimivo. Raziskovanja tega problema na primeru rdečega zelja se je lotila mednarodna skupina raziskovalcev pod vodstvom doc. dr. Paule Pongrac iz škotskega inštituta The James Hutton Institute (Dundee, Velika Britanija).

Raziskovalce je zanimala mineralna sestava listov rdečega zelja, v odvisnosti od tipa tal in gnojenja s fosforjem in cinkom. Znano je namreč, da prekomerno gnojenje s fosforjem lahko zmanjša vsebnost cinka v listih užitnih rastlin. Ugotovili so, da je na rast in vsebnost mineralov v rdečem zelju bolj vplival tip tal kot dognojevanje s fosforjem in cinkom. Največje razlike med posameznimi obravnavanji poskusa, so bile v listih rdečega zelja izmerjene za fosfor, cink, žveplo in mangan. Pri tem so imele pomemben vpliv lastnosti tal, založenost tal z minerali in organsko snovjo. Omenjene lastnosti tal namreč bistveno vplivajo na razpoložljivost mineralov v talni raztopini iz katere rastline črpajo esencialne minerale in jih transportirajo in kopičijo v listih (užitnih delih rastlin zelja).

Vodja raziskave, doc. dr. Paula Pongrac iz škotskega inštituta The James Hutton Institute razlaga: »Opažene razlike v mineralni sestavi zelja v odvisnosti od tipa tal so bile nepričakovano velike, saj so dosegle npr. 60-kratne razlike v koncentraciji cinka in 22-kratne razlike v koncentraciji mangana. Rezultati torej nakazujejo na izjemno pomemben vpliv tipa tal na mineralno sestavo prehransko pomembnih rastlin. Hkrati izpostavljajo pomen uvajanja preciznega kmetijstva, pri katerem poskušamo poiskati optimalno kombinacijo: rastlinska vrsta-tip tal; z namenom zagotavljanja z minerali bogatih živil.«

Raziskovalci so rezultate raziskave objavili v obliki znanstvenega članka v reviji Plant and Soil.

Dodatni viri in literatura:

  • Pongrac P. in sod. 2019. Mineral element composition of cabbage as affected by soil type and phosphorus and zinc fertilisation. Plant Soil 434: 151-165. https://doi.org/10.1007/s11104-018-3628-3

Foto: Paula Pongrac